7. HIBAKORLÁTOZÓ KÓDOLÁS

Az előző fejezetben a forráskódolás kapcsán azt láthattuk, hogy eltávolítva a redundáns információt, gyakran jelentősen csökkenthető a tárolandó, ill. az elküldendő információ mennyisége. Ebben a fejezetben olyan kódolás alapelveit mutatjuk be, amelynek ellentétes hatása van. Szándékosan redundáns információval bővítjük az eredeti információt, abból a célból, hogy annak tartalmát hibázó átviteli közegen történő továbbítása esetén is hibátlanul rekonstruálni lehessen.

Tekintsünk egy digitális hírközlési csatornát, amely a bemenetén megjelenő bináris (0–1 értékű) sorozatokat továbbítja. Ez a csatorna a modulátor, az átviteli közeg és a demodulátor együttese. A modulátor a bemenetén megjelenő 0, ill. 1 értékeket az átviteli közegen továbbítható jelpárba képezi le. Az átvitel során ezek a jelek torzulnak, zajjal terhelődnek. A demodulátor a vett jelek végtelen méretű halmazát – egy döntési szabály alkalmazásával – ismét 0, ill. 1 értékre képezi. Ezen döntés azonban nem hibamentes. Az átviteli hibavalószínűség megfelelő értékre csökkentésének általában nem járható útja az adási teljesítmény növelése. Továbbá, mivel az információforrásnak időegységenként adott számú bitet kell továbbítania, ezért a jelidőket sem növelhetjük meg. Szerencsére van egy módszer, amellyel hibázó csatorna esetén is elérhetjük a tervezett átviteli hiba-valószínűséget: ez a hibakorlátozó kódolás.

A hibakorlátozó kódolás két feladata a hibajelzés és a hibajavítás. A hibajelzés folyamata az, hogy a vevő a hibajelző kód segítségével detektálja a vételi hibát, majd értesíti az adót egy visszairányú csatornán a detektált vételi hibáról, amely erre legtöbbször újraadást kezdeményez. Hibajavításon azt értjük, hogy a hibajavító kódolás alapján a vevő alkalmassá válik bizonyos meghibásodási esetek javítására. Gyakoriak a hibrid kódolási eljárások, amelynél a vevő először hibajavítást végez, majd a javítást ellenőrzi hibadetektálással.

7.1. Kódolási alapfogalmak

Tekintsük az 7.1. ábra szerinti hírközlési rendszert!

7.1. ábra. Hibajavítás a hírközlési láncban

A forrás k hosszúságú

u = (u1, u2, …, uk)

bináris üzenetet – melyet tekintsünk egyetlen forrásszónak – kíván eljuttatni hírközlési csatornán keresztül egy nyelőbe. A kódoló az üzenetet egy n ≥ k hosszúságú
c = (c1, c2, …, cn)

bináris kódszóba képezi le. A csatorna kimenetén egy n hosszúságú
v = (v1, v2, …, vn)

bináris vett szó jelenik meg.

Azt mondjuk, hogy a csatorna az m-edik pozícióban hibázott, ha vm ≠ cm. Jelölje t az összes ilyen hibázások számát c átvitelekor. Általában, tetszőleges c és v szavak Hamming-távolságad(c,v) – azon pozíciók száma, amelyben azok különböznek. Tehát

t = d(c,v).

Kódon (blokk-kódon) n hosszúságú vektorok C részhalmazát értjük, amelynek mérete k hosszúságú bináris üzenetek esetén 2k. Gyakran C(n,k) alakban jelöljük a kódot, ahol n és k a kód paraméterei. A kód elemei a kódszavak. A kódolás kölcsönösen egyértelmű leképezés, amely az egyes üzeneteket kódszavakra képezi le, tehát különböző üzenetek különböző kódszavakra képződnek le.

Dekódoláson ebben a fejezetben két lépés egymás utáni végrehajtását értjük. Először a v vett szót egy dekódolási döntési szabály alapján a c' dekódolt kódszóba képezzük le, majd a kódolás inverzének megfelelően ehhez a c' kódszóhoz egy u' üzenetet rendelünk.

A leggyakrabban alkalmazott dekódolási döntési szabály az, hogy a v vett szóhoz Hamming-távolságban legközelebbi c' kódszót kell választani, azaz

\( d(\mathbf{c'},\mathbf v)=\min\limits_{\mathbf c\in C} d(\mathbf c,\mathbf v) \).

Ez a döntési szabály általános csatorna esetén szuboptimális a dekódolási hibavalószínűség minimalizálását illetően. Akkor optimális, ha a csatorna emlékezet nélküli, bináris és szimmetrikus, azaz, ha az egyes kódszóbitek meghibásodása függetlenül, azonos valószínűséggel történik.

Az eddigiekből következik, hogy két fő feladatot kell elvégezni a hibajavító kódolással kapcsolatban. Konstruálni kell olyan kódot, amelyben a kódszavak közötti Hamming-távolság a lehető legnagyobb. Ha adott egy kód, olyan dekódolási döntési szabályt kell konstruálni, hogy a vett szóhoz minimális távolságra levő kódszó megtalálásához ne kelljen végigvizsgálni az összes kódszót. Kisméretű kódok esetén a végigvizsgálás még lehetséges. Ha a kódszóhossz, azaz a kód n paramétere viszonylag kicsi (pl. n ≤ 10), akkor ún. táblázatos dekódolást végezhetünk. A táblázatban az összes lehetséges vett szóhoz megadjuk a dekódolt kódszót, valamint az ahhoz tartozó üzenetet. (Gyakorlati alkalmazásokban természetesen csak a dekódolt üzenetet adjuk meg.) Az eljárás szemléltetéséül tekintsük az 7.1. példát.

7.1. példa. Tekintsük az alábbi kódolás szerinti C(5,2) kódot:
u c
0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1

A 32 soros dekódolási táblázat első tíz sora a következő:
v c' u'
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

Általában azonban a tárkapacitás nem elég nagy a táblázatos dekódoláshoz. Ha viszont k kicsi értékű (k ≪ n), akkor még nagy kódszóhossz esetén is csak kevés kódszó van, és ekkor kódszavanként külön-külön ki lehet számítani a távolságot – gyakorlatilag megvalósítható dekódolóval. Tipikus kódparaméterek esetén azonban egyik út sem járható. Gondoljunk arra, hogy pl. k = 50 bit üzenethosszúság esetén 250 ≈ 1015 méretű a kód! A megoldás megértéséhez további alapfogalmakat kell megismernünk.

Egy kód kódszavai közötti minimális Hamming-távolság a kód igen fontos jellemzője, amelyet kódtávolságnak nevezünk és dmin-nel jelölünk. Tehát formálisan:

\( d_\min=\min\limits_{\mathbf c\ne \mathbf{c'}\enspace\mathbf{c,c'}\in C} d(\mathbf c,\mathbf{c'}) \).

Könnyen ellenőrizhető, hogy a 7.1. példában dmin = 3.

Hibajelzés során a feladat annak megállapítása, hogy a vett szó kódszó-e vagy sem. Az átküldött kódszó bitjei a hibák helyén invertálva jelennek meg a vett szóban. Ha a hibák száma legfeljebb t lehet egy kódszó vétele során, továbbá, ha

dmin > t,

akkor biztosak lehetünk abban, hogy hiba esetén nem keletkezhet téves kódszó. Ha ugyanis olyan meghibásodás állna elő, amivel a vett szó éppen téves kódszó lenne, ezt a meghibásodást vételi oldalon nem tudnánk jelezni, azaz detektálási hiba keletkezne. Következésképpen

7.1. tétel: Egy dmin kódtávolságú C kód minden, legfeljebb dmin−1 számú hibát jelezni tud.

Ha egy kód minden, legfeljebb t számú hibát jelezni (ill. javítani) tud, de van legalább egy olyan t+1 számú hibát tartalmazó hibaminta, amire ez nem áll fenn, akkor röviden azt mondjuk, hogy a kód hibajelző (ill. hibajavító) képessége t. Például a 7.1. példabeli kód hibajelző képessége a 7.1. tétel alapján 2.

Hibajavítás esetén azt kérdezzük, hogy ha t a hibák száma, akkor mi biztosítja azt, hogy a v vett szóból a c küldött kódszó egyértelműen visszaállítható legyen. Ennek a formális feltétele az, hogy minden más c' kódszóra fennálljon a

d(v,c') > d(v,c)

egyenlőtlenség, azaz egyértelműen c legyen legközelebb a vett szóhoz. Mivel a Hamming-távolság valóban távolság (nemnegatív, szimmetrikus és teljesíti a háromszög-egyenlőtlenséget), ezért a háromszög-egyenlőtlenség alapján
d(v,c') ≥ d(c,c') − d(v,c),

így a fentebbi cél elérhető, ha ennek az egyenlőtlenségnek a jobb oldala nagyobb, mint d(v,c), azaz
d(c,c') − d(v,c) > d(v,c).

Innen a d(c,c') > 2·d(v,c) átrendezett alakot kapjuk. Ez az egyenlőtlenség biztosan teljesül, ha a kódtávolságból adódó d(c,c') ≥ dmin, c ≠ c' összefüggést is figyelembe véve a

dmin/2 > d(v,c)

egyenlőtlenség fennáll. Összefoglalva:

7.2. tétel: Egy dmin kódtávolságú C kód hibajavító képessége int[(dmin−1)/2].

A 7.1. példabeli kód hibajavító képessége 1, vagyis ha egyetlen bithiba van, legyen az bármelyik kódszópozíción, a kód azt javítani tudja. A 7.2. tételből következik, hogy ha egy kód minden, legfeljebb t hibát javítani képes, akkor dmin > 2·t+1 áll fenn a kódtávolságára.

Felvetődik ezek után a kérdés: hogyan konstruálhatunk elegendően nagy kódtávolságú kódokat? Ezzel kapcsolatosan a következő pontban egy fontos kódosztály, a lineáris kódok alapfogalmait tekintjük át. A lineáris kódok előnye, hogy matematikai leírásmódjuk egyszerűbb, számos kódkonstrukció és hatékony dekódolási eljárás létezik erre a kódosztályra, továbbá implementálásuk is egyszerűbb, mint az általános nemlineáris kódoké.

7.2. Lineáris kódok

A lineáris kódolás alapgondolatát egy egyszerű példán szemléltetjük.

7.2. példa. Tekintsük a 7.1. példa kódját. Észrevehetjük, hogy a kódolást elvégezhetjük egy c = uG mátrixszorzással, ahol G egy

\( \mathbf G=\begin{bmatrix} 10110 \\ 01101 \end{bmatrix} \)

alakú, 2×5 méretű bináris mátrix. Ebben az egyszerű esetben ez azt jelenti, hogy a kódszavak halmazát a csupa zérus vektor, a G mátrix első, ill. második sora, valamint két sorának koordinátánkénti modulo 2 (XOR) összege adja. Tehát a G sorainak lineáris kombinációi képezik a C kód elemeit. A C kód mint bináris vektorok halmaza tehát algebrai struktúrát, lineáris teret alkot. Ezt az észrevételt általánosítva jutunk el a lineáris kódok fogalmához.

Egy C bináris kódot lineáris kódnak nevezünk, ha a C halmaz lineáris tér, azaz ha minden c,c'C esetén c+c'C is fennáll. Innen következik, hogy a csupa zérus 0 szó is eleme kell, hogy legyen a lineáris kódnak, hiszen tetszőleges c bináris szó esetén fennáll a c + c = 0 egyenlőség. A lineáris kódok jelentőségét az adja, hogy az egyes üzenetekhez tartozó kódszavak viszonylag egyszerűen generálhatók, valamint egyszerűbb a hibadetektálás és a hibajavítás.

A valós vektortérben megszokott fogalmak a bináris vektorok terében is érvényesek. Ennek megfelelően alkossák a g1,g2,…,gk C-beli vektorok a 2k elemet tartalmazó C lineáris tér egy bázisát, azaz ezen vektorok segítségével egyértelműen előállíthatunk tetszőleges cC elemet a

\( \mathbf c=\sum\limits_{i=1}^k u_i\cdot \mathbf g_i \)

alakban, ui bináris együtthatókkal, i = 1,2,…,k. Képezzünk egy G k×n méretű mátrixot, amelynek a g1,g2,…,gk vektorok a sorai. A kódolás ezek után a
c = u·G

művelettel elvégezhető. A G mátrixot – kézenfekvően – generátormátrixnak nevezzük.

A C kódot tehát tömören megadhatjuk – k megfelelően kiválasztott kódszavával –, és nem szükséges felsorolni valamennyi, azaz 2k kódszavát. Továbbá a kódolás is egyszerű szabály szerint történik. Vegyük észre, hogy egy kódhoz számtalan generátormátrix tartozik, azaz ahány különböző bázisa lehet egy lineáris térnek. Viszont egy adott kódoláshoz, azaz üzenet↔kódszó összerendeléshez csak egy adott generátormátrix tartozik.

Ha megnézzük a 7.1. példabeli kódunkat, észrevehetjük, hogy a kódolást úgy választottuk, hogy a kódszavak első két bitje azonos legyen a megfelelő üzenet két bitjével. Ez előnyös, mivel a dekódolás második lépése, az üzenet-hozzárendelés a dekódolt kódszóhoz triviális, hiszen ez egyszerűen a dekódolt kódszó első k bitjének leválasztását jelenti. Ezt a kódolást más esetben is megtehetjük.

Egy C(n,k) kód szisztematikus, ha kódszavának első k bitje megfelel az üzenetnek. Szisztematikus kód esetén már egyértelmű a generátormátrix, és a mátrixszorzás szabályai alapján nyilvánvalóan a következő alakú:

G = (Ik,B),

ahol Ik egy k×k méretű egységmátrix, B pedig egy k×(nk) méretű mátrix. Az u üzenethez tartozó kódszó felépítése tehát a következő:
c = (u1, u2, …, uk, ck+1, ck+2, …, cn).

A c első k koordinátájából álló szegmensét üzenetszegmensnek, az utolsó nk koordinátájából álló szegmensét pedig paritásszegmensnek nevezzük.

Egy C lineáris kódhoz hozzárendelhetjük a H, (nkn méretű bináris mátrixot, amelynek az a tulajdonsága, hogy detektálni tudja az n hosszúságú bináris vektorok 2n méretű halmazában a C kódszavait. A detektálás alapja az, hogy a

H·cT = 0

összefüggés akkor és csak akkor áll fenn, ha c ∈ C (T a transzponálás jele). Az ilyen tulajdonságú H mátrixot paritás-ellenőrző mátrixnak nevezzük. Szisztematikus generálású kódok esetén egyszerűen megkaphatjuk a H mátrixot:
H = (A,Ink),

ahol
A = −BT,

továbbá Ink (nk)×(nk) méretű egységmátrix. A két előző állítás egyszerűen igazolható: fentiekből a tetszőleges összetartozó c,u párra a
H·cT = H·(u·G)T = H·GT·uT = 0

egyenlőségláncot kapjuk, ahonnan
H·GT = 0

összefüggés adódik. Ebbe az utóbbi egyenlőségbe behelyettesítve a korábbi összefüggéseket:
H·GT = (A,In-k)·(Ik,B)T = A + BT = 0

alapján igazolására jutottunk.

7.3. példa. Tekintsük a 7.1. példa C kódját, és annak 7.2. példabeli generátormátrixát. A bevezetett jelöléseket használva:

\( \mathbf B=\begin{bmatrix} 110 \\ 101 \end{bmatrix} \),

ahonnan −1 = 1 (modulo 2) figyelembevételével
\( \mathbf A=\begin{bmatrix} 11 \\ 10 \\ 01 \end{bmatrix} \)

adódik. Tehát a keresett H paritásmátrix:
\( \mathbf H=\begin{bmatrix}{} 11100 \\ 10010 \\ 01001 \end{bmatrix} \).

A következőkben azt mutatjuk meg, hogyan használható a H mátrix a dekódolásnál.

Legyen az átküldött kódszó c, a vett szó v. Az e = v − c vektort hibavektornak nevezzük.

Például, ha c = (10110), a vett szó pedig v = (11110), akkor a hibavektor e = (01000), azaz a 2. koordináta hibásodott meg.

Vegyük észre, hogy fentiek felhasználásával

H·vT = H·(c+e)T = H·cT + H·eT = H·eT,

vagyis H·vT értéke csak a hibavektortól függ, az adott kódszótól nem. Az
s = e·HT

mennyiséget az e hibavektor szindrómájának nevezzük. A kódszavak szindrómája 0. (A H·eT oszlopvektornak megfelelő sorvektor e·HT.) Az s = e·HT szorzás szemléltetését láthatjuk az 7.2. ábrán.

7.2. ábra. A szindrómaszámítás dimenzionális szemléltetése

Például a 7.3. példabeli H mátrix esetén az e = (01000) hibavektor szindrómája s = (101). A szindrómavektor hossza nk, azaz esetünkben 5−2 = 3.

A szindróma felhasználásával a lineáris kódok egy táblázatos dekódolása adható meg. A dekódolási táblázat felépítése a következő:
szindróma min. hibaszámú hibavektor
s0 = 0 e0 = 0
s1 e1
. .
. .
. .
s2nk−1 e2nk−1

A dekódolási táblázat két oszlopa közül az elsőben a szindrómák, a másodikban a szindrómáknak megfelelő, minimális hibaszámú hibavektorok állnak. A nulladik sorban a zérus szindróma és a neki megfelelő zérus hibaminta áll, ami a hibamentes esetnek felel meg. A szindrómavektorok hossza nk, így a különböző szindrómák száma 2nk.

Ezek után a szindrómadekódolás lépései a következők:

 1. A v vett szónak megfelelő s szindróma kiszámítása.
 2. A dekódolási táblázat s-nek megfelelő sorából a becsült e hibavektor kiolvasása.
 3. A c' = ve dekódolási lépés elvégzése.
 4. Az u' dekódolt üzenet c'-hez rendelése.
Tekintsük a következő példát!
7.4. példa. Az 7.3. példabeli H paritásmátrix felhasználásával a C(5, 2) kódunk esetén a szindrómadekódolási táblázat a következő alakú:
s e
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1
1 0 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 0 0 1 1
1 1 1 0 1 0 1 0

A táblázatra tekintve észrevehetjük, hogy a kód az 5 különböző egyes hibát, valamint egyetlen kettős hibát képes javítani.

A következő pontban egyszerű és közismert lineáris kódok alapvető tulajdonságait tekintjük át.

7.3. Egyszerű lineáris kódok

7.3.1. Ismétléses kód

A legegyszerűbb hibajavító kód az ismétléses kód. Ekkor az üzenet k = 1 méretű, és ezt ismételjük meg n-szer. Így egy C(n,1) kódot kapunk. A két különböző (0, ill. 1) üzenetnek megfelelően ez az egyszerű kód két kódszót tartalmaz a (000…0) és az (111…1) kódszavakat. A kódtávolság nyilván n, így a kód hibajavító képessége, ha n-et célszerűen páratlan értékűre választjuk, (n−1)/2.

7.5. példa. A (000) és (111) szavakat tartalmazó kód a legegyszerűbb 1 hibát javító kód. Így pl. ha a vett szó (110), akkor a (111) kódszót dekódoljuk, és az 1 üzenetre döntünk.

7.3.2. Egyszerű paritáskód

A legegyszerűbb hibadetektáló kód az egyszerű paritáskód. Egy u üzenethez az üzenet bitjeinek megfelelő páros vagy páratlan paritásbitet illesztve kapjuk a kódszót (a páros paritás az elemek modulo 2 összege, a páratlan annak inverze). Így a paritáskód C(nn−1) paraméterű. Könnyen belátható, hogy a kódtávolság 2. Ugyanis, ha tetszőleges kódban egy bitet tetszőleges koordinátán megváltoztatunk, megváltozik a paritás. Két bitet változtatva visszakapjuk az eredeti (páros vagy páratlan) paritást, tehát újra egy érvényes kódszóra jutunk, amely az eredeti kódszótól két koordinátában különbözik. Mivel a kódtávolság 2, ezért a 7.1. tétel szerint egy hiba detektálására alkalmas az egyszerű paritáskód.

7.3.3. Kétdimenziós paritáskód

Rendezzük a k üzenetbitet egy U p×q méretű mátrixba, azaz k = pq. Képezzünk soronként, ill. oszloponként paritást, és az így adódó paritásbiteket írjuk a sor következő elemeként a sor végére, ill. az oszlop alá (7.3. ábra). Ekkor egy C (p+1)×(q+1) méretű mátrixot kaphatunk, ha a mátrix még nem definiált jobb alsó sarokelemét is megadjuk. Legyen ez a sarokelem a "paritások paritása", azaz a C mátrix utolsó sorában vagy utolsó oszlopában álló paritásbitek paritása (könnyen látható, hogy mindegyik úton azonos érték kerül a jobb alsó sarokba).

A kódtávolság 4, amit a következőképp láthatunk be. Tekintsük a páros paritású esetet. Tartalmazzon az U üzenetmátrix egyetlen 1-et. Ekkor az 1-nek megfelelő sorban, ill. oszlopban a paritásbit 1, továbbá a jobb alsó sarokba kerülő paritásbit is 1. Tehát ezen kódszóban 4 db. 1 lesz, azaz a csupa zérus kódszótól való távolsága 4 (a Hamming-távolságot a mátrixok megfelelő koordinátáinak egybevetésével nyerjük). Tetszőleges kód esetén két tetszőleges kódszó Hamming-távolsága nyilván azonos a különbségükben található nemzérus elemek számával. Továbbá lineáris kódok esetén a kódszavak különbsége is kódszó. Következésképpen a kódszópárok közötti minimális távolság azonos a legkevesebb 1-et tartalmazó nemzérus kódszó 1-eseinek a számával. Az esetek végigpróbálásával könnyen belátható, hogy a kétdimenziós paritáskód esetén 4-nél kevesebb 1-et tartalmazó nemzérus kódszó nincsen, így a a kódtávolság valóban 4.

7.3. ábra. Kétdimenziós paritáskód

7.3.4. Hamming-kód

A szindrómaszámítás s = e·HT definíciójára tekintve láthatjuk (7.2. ábra), hogy azon e vektorhoz, amely (000…1…0) alakú, azaz egyetlen 1-et tartalmaz az i-edik koordinátáján, a H mátrix i-edik oszlopa rendelődik szindrómaként. Következésképpen, ha azt szeretnénk, hogy az n különböző ilyen alakú hibavektorhoz különböző szindrómák tartozzanak, a H oszlopait egymástól és nullától különbözőknek kell választani. Ez a választás tehát garantálja, hogy a H mátrixnak megfelelő kód minden 1 hibát tartalmazó meghibásodást javítani tudjon. A H mátrixnak megfelelő kódot, ill. G generátormátrixot úgy kaphatjuk meg egyszerűen, hogy a H mátrixot a szisztematikus alakból építjük fel.

7.6. példa. Ezen konstrukciónak megfelelően egy 1 hibát javító C(7, 4) kód H mátrixa lehet a következő:

\( \mathbf H=\begin{bmatrix} 1101100 \\ 1011010 \\ 0111001 \end{bmatrix} \)

Ennek a kódnak a hossza n = 23−1 = 7, így H oszlopaiként a 7 különböző nk = 7−4 = 3 kódszóhosszú bináris nemzérus vektort választottuk. A H mátrixnak megfeleltethető G generátormátrix a következő:
\( \mathbf G=\begin{bmatrix} 1000110 \\ 0100101 \\ 0010011 \\ 0001111 \end{bmatrix} \).

A megkonstruált kód egy (7, 4) paraméterű Hamming-kód. Észrevehetjük, hogy ez a kódkonstrukció egyféle értelemben optimális. Nevezetesen, ha a feladat n = 7 hosszúság mellett 1 hibát javító kódok konstruálása, akkor ezen kódok között nincsen olyan kód, amely 24 = 16-nál nagyobb méretű. Természetesen a konstrukció általánosítható (n = 2r−1, k = 2r−1−r) paraméterek esetére, ahol r ≥ 3 egész szám.


Ellenőrző kérdések

 1. Milyen módokon lehet a vételi bithibaarányt javítani zajos digitális hírközlési csatornán való információtovábbítás esetén?
 2. Hogyan alkalmazhatjuk az átviteli minőség javítására a hibadetektálást?
 3. Milyen algebrai struktúrának felel meg egy lineáris kód?
 4. Egy lineáris kódhoz hányféle generátormátrix rendelhető?
 5. Milyen dekódolási módszereket ismer? Hogyan függ az alkalmazhatóságuk a kód méreteitől?
 6. Hogyan végezné el a hibajavítást a kétdimenziós paritáskód esetén?
 7. Hogyan készíthetünk egy hibát javító kódot paritásmátrixa megkonstruálásával?