11. ANALÓG MODULÁCIÓS ELJÁRÁSOK

Az analóg modulációs rendszerek általános blokkvázlata a 11.1. ábrán látható.

11.1. ábra. Az analóg modulációs rendszerek általános blokkvázlata
(additív Gauss-zajos csatornával)

A forrásból érkező sm(t) modulálójelből a modulátor az fv frekvenciájú vivő segítségével előállítja az s(t) modulált jelet. Ez a jel a csatornába kerül, ahol különböző zavaró- és torzítóhatások (additív zaj, lineáris és nemlineáris torzítás stb.) érik, majd a demodulátor bemenetére jut. A demodulátor a csatorna kimenőjeléből előállítja az sd(t) demodulált jelet, és azt a nyelőbe juttatja. Ha a csatorna pusztán additív fehér Gauss-zajt kever a jelhez (11.1. ábra), a rendszer minőségét a demodulátor kimenetén megjelenő eredő jel jel–zaj-viszonya méri, amely definíciószerűen a hasznos jel és a zaj teljesítményének a hányadosával egyenlő. A különböző rendszerek egyszerű összehasonlítása érdekében a demodulátor bemenetén lévő jel–zaj-viszonyt definiáljuk úgy, hogy az csak a modulált jel teljesítményétől és a zaj teljesítménysűrűségétől függjön, de ne legyen közvetlen kapcsolata a modulált jel teljes sávszélességével. Ezért vezessük be a P*zaj = 2 ·fM·N0/2 = fM·N0 referencia-zajteljesítményt, amelyben fM a modulálójel sávszélessége, N0 pedig a fehér Gauss-zaj egyoldalas teljesítménysűrűsége, és minden analóg modulációs eljárás esetén ehhez viszonyítsuk a vett modulált jel teljesítményét.

Térjünk rá ezek után az analóg modulációs rendszereknél meghatározó szerepet betöltő szinuszos vivőjű hírközlő rendszerek bemutatására. Elsőként néhány általános kérdést tisztázunk, majd az egyes megvalósítási lehetőségekkel foglalkozunk.

Egy szinuszos vivőhullámú modulált jel általános matematikai kifejezése felírható például a következő módon:

sv(t) = a(t)·cos Θ(t),

ahol sv(t) a szinuszos vivőhullámú modulált jel t időpillanatban felvett értéke; a(t) a vivő pillanatnyi (a t időpontban felvett) amplitúdója; Θ(t) a vivő pillanatnyi (a t időpontban felvett) fázisa.

Mivel a vivőhullámnak akár az amplitúdója, akár a fázisa változhat, vagy pedig mindkettő egyszerre, ezért az egyébként szokásos időbeni átlagértékek mellett a pillanatnyi értékekkel is foglalkoznunk kell.

A vivő pillanatnyi (a t időpillanatban felvett) frekvenciája, fp definíciószerűen a pillanatnyi fázisszög idő szerint vett differenciálhányadosa:

\( f_p=\dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{d\Theta}{dt} \), azaz ωp(t) = \( \dfrac{d\Theta(t)}{dt} \).

Fejezetünk első egyenletéből látható, hogy a két paraméter, az a(t) és a Θ(t) bármelyike (vagy akár mindkettő egyszerre) változtatható az információt jelentő, azaz a modulálójel szerint. Aszerint, hogy melyiket változtatjuk, azaz moduláljuk, beszélünk amplitúdó-, ill. szögmodulációról.

Tisztán amplitúdómodulációról akkor beszélünk, ha a(t) változik, miközben fp(!) = konst., míg tisztán szögmodulációt akkor nyerünk, ha a(t) = konst. és fp változik. Röviden:

A következőkben először az amplitúdómoduláció különböző fajtáival foglalkozunk, utána pedig a szögmoduláció legfontosabb eseteit vesszük sorra.

11.1. Amplitúdómodulációk

Elnevezésük is azt fejezi ki, hogy ezekben az esetekben szinuszos vivőhullám amplitúdója hordozza az információt, más szavakkal a modulálójel ezeknél valamilyen módon az a(t) amplitúdófüggvényben kap helyet.

Elsőnek tehát nézzük meg, hogyan írható le általában az amplitúdómodulált (továbbiakban röviden csak AM) jel az idő- és a frekvenciatartományban. Mivel jelen esetben ωp = konst., Θ(t) egyszerű integrálással adódik:

Θ(t) = \( \int\limits_{-\infty}^t\omega_p\ d\sigma = \omega_p\cdot\int\limits_0^td\sigma \) + φ = ωpt + φ,   ωp = 2π·fp,

ahol a φ integrálási állandó a t = 0 időpontbeli fázisszöget adja meg. Ha pedig fp = konst., akkor fp értelemszerűen megegyezik a vivő átlagfrekvenciájával, fv-vel, tehát
ΘAM = ωv·t + φ .

Ezek szerint az amplitúdómodulált jel általános összefüggése alapján a következő:

sAM(t) = a(t)·cos Θ(t) = a(t)·cos (ωvt + φ) .

Tekintettel arra, hogy amplitúdómodulációnál legtöbbször közömbös, hogy mekkora a vivő kezdeti fázisszöge, az egyszerűség kedvéért a továbbiakban φ = 0-val számolunk:

sAM(t) = a(t)·cos (ωvt) .

Ez az összefüggés írja le az AM jelet általánosan az időtartományban. Tételezzük fel, hogy a modulálójelet tartalmazó a(t) függvény sávhatárolt jel, és spektrumának maximális frekvenciája fmax. Így az a(t) időfüggvény a komplex frekvenciatartományban a (−fmax)-tól (+fmax)-ig terjedő frekvenciasávot foglalja el (11.2a ábra).

Jelölje A(f) az a(t) függvény Fourier-transzformáltját. Ekkor a modulált jel Fourier-transzformáltja, SAM(f) felírható a következő módon:

SAM(f) = \( \int\limits_{-\infty}^\infty s_\text{AM}(t)\cdot e^{-\text{j}\omega t}dt = \int\limits_{-\infty}^\infty a(t)\cdot\cos(\omega_v t)\cdot e^{-\text{j}\omega t}dt \) =

= \( \dfrac{1}2\cdot\int\limits_{-\infty}^\infty a(t)\cdot e^{-\text{j}(\omega+\omega_v) t}dt+\dfrac{1}2\cdot\int\limits_{-\infty}^\infty a(t)\cdot e^{-\text{j}(\omega-\omega_v) t}dt \) .

11.2. ábra. Az amplitúdófüggvény és a modulált jel a frekvenciatartományban

E két integrálkifejezés felfogható úgy, mint az a(t) Fourier-transzformáltja (spektruma), A(f), a frekvenciatengelyen pozitív és negatív irányban fv-vel eltolva és egyidejűleg felére csökkentve. Ezek szerint

SAM(f) = 0.5·A(ffv) + 0.5·A(f+fv) .

Az egyenlet igen fontos mondanivalója, hogy amplitúdómoduláció esetén a modulált jel spektruma, SAM(f) egyszerűen úgy nyerhető, hogy az a(t) jel spektrumát – A(f)-et – felére csökkentve eltoljuk a frekvenciatengelyen pozitív és negatív irányban fv-vel.

A 11.2b ábra grafikusan szemlélteti a viszonyokat. Ebből nyilvánvaló, hogy az amplitúdómoduláció alakhű spektrumeltolást jelent. Ezért az AM-et lineáris modulációnak is nevezik, mivel az eltolás és a "zsugorítás" lineáris művelet. A spektrum vizsgálatából egyszerűen belátható, hogy a vivő frekvenciája a modulálójel maximális frekvenciájának legalább a kétszerese kell, hogy legyen, nehogy a spektrumok átlapolódjanak.

11.1.1. AM jelek szinuszos moduláció esetén

A szemléletesség kedvéért tételezzünk fel egy egyszerű vizsgálójelet, amellyel moduláljuk a szinuszos vivőt. Legyen ez a modulálójel, sm(t), a következő:
sm(t) = Um·cos(ωm·t) .

Ha ezt amplitúdómodulációval kívánjuk továbbítani, akkor az a(t) amplitúdófüggvénynek valamilyen módon tartalmaznia kell az sm(t) modulálójelet. A legegyszerűbb kapcsolat az lenne, ha a kettőt egymással egyenlővé tennénk. Gyakorlati megfontolásból azonban válasszunk ennél egy fokkal általánosabb összefüggést, vagyis legyen:

a(t) ≜ Uv + sm(t) ,

ahol Uv = konst. és értelemszerűen a modulálatlan vivőhullám (ha sm(t) ≡ 0) konstans amplitúdóját jelenti. Felhasználva egyenleteinket, írhatjuk, hogy
a(t) = Uv + Um·cos(ωm·t) .

Ha az a(t) és sm(t) közötti kapcsolatot így választjuk meg, akkor egyszerűen meg tudjuk vizsgálni, hogy a vivő és a modulálójel amplitúdóinak (Uv és Um) különböző arányai esetén milyen AM formák jönnek létre.

Felírhatjuk a koszinuszos vizsgálójellel modulált AM jel időfüggvényét:

sAM(t) = a(t)·cos(ωvt) = [ Uv + Um·cos(ωmt) ] · cos(ωvt) =

= Uv·cos(ωvt) + Um·cos(ωmt)·cos(ωvt) .

Ez az egyenlet átírható a következő formába:

sAM(t) = Uv·cos(ωv·t) + (Um/2)·cos[(ωvmt] + (Um/2)·cos[(ωv−ωmt] .

Ez már alkalmas arra, hogy segítségével a kitűzött célt megvalósítsuk: megadjuk az AM alaptípusait. Ezek a következők:


11.3. ábra. Az AM–DSB jel vektorábrája, idő- és frekvenciatartománybeli képe

11.4. ábra. Az AM–DSB/SC jel vektorábrája, idő- és frekvenciatartománybeli képe

11.5. ábra. Az AM–SSB/SC jel vektorábrája, idő- és frekvenciatartománybeli képe

11.1.2. AM jelek demodulálása

Az amplitúdómodulációval nyert modulált jelek demodulálása általában szorzóáramkörrel oldható meg. Kivétel ezalól az AM–DSB, amely ún. burkolódetektorral is demodulálható. A következőkben bemutatjuk az AM jel szorzással való demodulálásának elvét.

Vizsgáljuk meg, milyen jelet szolgáltat egy ideális szorzóáramkör a kimenetén akkor, ha az egyik bemenetére AM jelet, a másikra pedig az eredeti vivőhöz képest φ fázisszögű (de a vivővel azonos frekvenciájú) koszinuszos jelet adunk! Jelölje e két jel szorzatát sd(t), ekkor felírható, hogy

sd(t) = sAM(t)·cos(ωv·t + φ) = a(t)·cos(ωv·t)·cos(ωv·t + φ) =

= 0.5·a(t)·cos(φ) + 0.5·a(t)·cos(2·ωv·t + φ) .

Az eredményből látható, hogy a szorzás eredményeként (φ = 0 feltételezésével) adódik egy a(t)/2 nagyságú jel az alapsávban, ami az 1/2-es tényezőtől eltekintve pontosan az amplitúdófüggvény, azaz a keresett jel, a második tag pedig egy 2·f frekvenciájú amplitúdómodulált jel, ahol az amplitúdófüggvény nagysága fele az eredetiének. Ha ez utóbbit szűrővel eltávolítjuk, akkor végül is elértük célunkat: demoduláltuk az AM jelet, hiszen az a(t)/2 tag tartalmazza a továbbításra szánt információt, sm(t)-t.

Ezek után határozzuk meg a 11.1. ábrán lévő additív zajos csatornában a demodulátor kimenetén lévő jel–zaj-viszonyt. Ehhez írjuk fel a demodulátor bemenetén lévő eredő jelet:

r(t) = sAM(t) + n*(t) ,

ahol sAM(t) az amplitúdómodulált jel; n*(t) pedig az n(t), N0/2 kétoldalas teljesítménysűrűségű fehér Gauss-zaj azon része, amely a hasznos jel frekvenciasávjába esik. Mivel AM–DSB jelek esetében a sávszélesség 4·fmax, az n(t) teljes teljesítménye éppen Pz =4·fmax·N0/2. Az n*(t) mindig előállítható modulációs formában, azaz:
n*(t) = n*c(t)·cos(ωvt) + n*s(t)·sin(ωvt) ,

ahol n*c(t) és n*s(t) független, alapsávi Gauss-zajpár N0 kétoldalas teljesítménysűrűséggel és fmax sávszélességgel.

Ha a demodulátor zajos esetben is a demodulációs egyenlet szerint működik, akkor (φ = 0 esetén):

sd(t) = r(t)·cos(ωv·t) =

= a(t)·cos2v·t) + n*c(t)·cos2v·t) + n*s(t)·sin(ωv·t)·cos(ωv·t) ≍

≍ 0.5·a(t) + 0.5·n*c(t) ,

ahol a ≍ jel arra utal, hogy a kimenőjelnek csak az alapsávi részét vesszük figyelembe. A demodulátor bemenetén a referencia jel–zaj-viszonyt az alábbi módon számolhatjuk:
\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P^*_{zaj}}\Bigg)_{be} = \dfrac{\dfrac{M\{a^2(t)\}}2}{f_\text{max}\cdot N_0} = \dfrac{M\{a^2(t)\}}{2\cdot f_\text{max}\cdot N_0} \) ,

míg a demodulátor kimenetén
\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P_{zaj}}\Bigg)_{ki} = \dfrac{\dfrac{1}4\cdot M\{a^2(t)\}}{\dfrac{1}4\cdot M\{n^*_c(t)\}} = \dfrac{M\{a^2(t)\}}{2\cdot f_\text{max}\cdot N_0} \) ,

ami arra utal, hogy kétoldalsávos AM esetén a demodulátor kimenetén lévő jel–zaj-viszony megegyezik a demodulátor bemenetén lévő referencia jel–zaj-viszonnyal, természetesen csak akkor, ha az a(t) függvény egész teljesítménye hasznos (ez AM–DSB/SC esetében igaz). Amennyiben AM–DSB jel esetén a hasznos oldalsávok mellett vivőt is kisugárzunk, az a(t) jelnek csak egy része hordoz valódi információt, így csökkenő modulációs mélység esetén a kimeneti jel–zaj-viszony csökken.

Megjegyzendő, hogy AM–SSB/SC jelek esetében a demodulátor bemenetén lévő referencia és kimenetén lévő jel–zaj-viszony azonos:

\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P_{zaj}}\Bigg)_{ki} = \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P^*_{zaj}}\Bigg)_{be} = \dfrac{\dfrac{M\{a^2(t)\}}4}{f_\text{max}\cdot N_0} = \dfrac{M\{a^2(t)\}}{4\cdot f_\text{max}\cdot N_0} \) ,

ami azt jelenti, hogy azonos bemenőzaj esetén ugyanakkora hasznos jellel – AM–SSB/SC moduláció esetén – fele akkora kimeneti jel–zaj-viszonyt érhetünk el, mint akkor, ha mindkét oldalsávot felhasználjuk a csatornában.

11.2. Szögmodulációk

Induljunk ki az eredeti definícióból, amely szerint szögmodulációt akkor nyerünk, ha a vivő amplitúdója, a(t) állandó, és pillanatnyi frekvenciája, fp (és ezzel együtt természetesen a pillanatnyi fázisa is) változik a modulálójel szerint. Hasonlóan az amplitúdómodulációnál látottakhoz, itt is felmerül a kérdés: milyen legyen az összefüggés az sm(t) modulálójel és a modulációt valamilyen formában tartalmazó fp, ill. Θ(t) között? Minél egyszerűbb ez az összefüggés, annál könnyebb a modulációt és a demodulációt megvalósítani. Ezért a legegyszerűbb kapcsolatot, a lineáris összefüggést szokás alkalmazni. Mivel pedig a modulálójel lehet közvetlen lineáris kapcsolatban mind a pillanatnyi frekvenciával, mind a pillanatnyi fázisszöggel, logikus, hogy kétféle szögmodulációról beszélünk: frekvencia- és fázismodulációról. Definíciószerűen: ha
fp = \( \dfrac{1}{2\pi}\cdot\dfrac{d\Theta}{dt} \) = kFM·sm(t) + fv ,

akkor az információt frekvenciamodulációval továbbítjuk, ha pedig
Θ(t) = kPM·sm(t) + ωv·t ,

akkor fázismodulációval. E két egyenletben kFM és kPM dimenziós állandók, fv pedig a vivőhullám modulálatlan frekvenciáját jelöli, és természetesen szintén állandó. Ezek szerint felírható a frekvenciamodulált (röviden FM) és a fázismodulált (röviden PM) jel általános összefüggése (φ = 0):
sFM(t) = a(t)·cos Θ(t) = \( U_v\cdot\cos\big(2\pi\cdot(\int\limits_0^tf_p\ d\sigma)\big) \) =

= \( U_v\cdot\cos\big(2\pi\cdot(f_v\cdot t+k_\text{FM}\cdot\int\limits_0^ts_m(\sigma)\ d\sigma)\big) \) =

= \( U_v\cdot\cos\big(\omega_v\cdot t+2\pi\cdot k_\text{FM}\cdot\int\limits_0^ts_m(\sigma)\ d\sigma\big) \) ;

sPM(t) = a(t)·cos Θ(t) = Uv·cos [ωvt + kPM·sm(t)] .

További vizsgálatainkat a jobb áttekinthetőség céljából – hasonlóan az előzőekhez – az általános sm(t) modulálójel helyett a könnyen kezelhető

sm(t) = Um·cos(ωm·t)

vizsgáló modulálójellel végezzük. Behelyettesítve az előző egyenletbe, a következőket kapjuk:
sFM(t) = \( U_v\cdot\cos\big(\omega_v\cdot t+2\pi\cdot k_\text{FM}\cdot\int\limits_0^tU_m\cdot\cos(\omega_m\cdot\sigma)\ d\sigma\big) \) =

= \( U_v\cdot\cos\big(\omega_v\cdot t+\dfrac{k_\text{FM}\cdot2\pi\cdot U_m}{\omega_m}\cdot\sin(\omega_m\cdot t)\big) \) =

= \( U_v\cdot\cos\big(\omega_v\cdot t+\dfrac{k_\text{FM}\cdot U_m}{f_m}\cdot\sin(\omega_m\cdot t)\big) \) ;

sPM(t) = Uv·cos [ωv·t + kPM·Um·cos(ωm·t)] .

Az FM jelnek ez az összefüggése fizikailag azt fejezi ki, hogy a továbbításra szánt jelet az Uv állandó amplitúdójú szinuszos vivőhullám úgy hordozza, hogy a vivő pillanatnyi frekvenciája egy közepes fv érték körül ingadozik, a modulálójel nagyságának megfelelően. A modulálójel amplitúdójának megfelel az fv-től számított maximális frekvenciaeltérés vagy szaknyelven frekvencialöket, míg a modulálójel frekvenciáját az adja, hogy másodpercenként hányszor "lengi" körül a pillanatnyi frekvencia a vivőfrekvenciát.

Mielőtt továbbmennénk, megismerkedünk néhány új fogalommal, ill. bevezetünk egy-két új jelölést. Az egyenleteinkben szereplő kFM·Um szorzatot, amely értelemszerűen a maximális frekvencialöketet adja meg, fD-vel jelöljük (D: deviáció: eltérés), azaz:

fD = kFM·Um .

Ha a pillanatnyi frekvencia kifejezésébe beírjuk a koszinuszos sm(t) jelet, akkor a következőt kapjuk:

fp = kFM·sm(t) + fv = kFM·Um·cos(ωm·t) + fv = fv + fD·cos(ωm·t) .

Ebből világosan látható, hogy fD a maximális frekvencialöket, a pillanatnyi frekvenciának a maximális eltérése a közepestől, a modulálatlantól, fv-től. (Megkülönböztetésül a pillanatnyi frekvencialöketet fd-vel jelöljük.)

Az összefüggéseinkben szereplő kFM·Um/fm hányadost pedig – ma analógiájára – mf-fel jelöljük és frekvenciamodulációs tényezőnek nevezzük, azaz:

\( m_f = \dfrac{k_\text{FM}\cdot U_m}{f_m} = \dfrac{f_D}{f_m} \)

(az f index a frekvenciamodulációra utal).

Hasonlóan a kPM·Um szorzatot – értelemszerűen – mp-vel jelöljük, és fázismodulációs tényezőnek nevezzük, vagyis:

mp = kPM·Um .

Az mf-hez hasonlóan az mp modulációs tényezőnek is van szemléletes fizikai jelentése, amit ki lehet olvasni: megadják radiánban a modulált vivőhullám maximális fáziseltérését a modulálatlanhoz képest. Ezért ezeket – mint a frekvencialökettel analóg fogalmakat – szokás fázislöketnek is nevezni. A szemléltetés kedvéért a 11.6. ábrán megadjuk egy szinuszosan modulált FM jel alakját az időtartományban.

11.6. ábra. Moduláló- és FM jel az időtartományban

Részletesebb analízis alapján az FM jel sávszélessége az alábbi összefüggésből számolható:

fB = 2·α·fm ,

ahol α ≈ \( \left\{ \begin{array}{ll} 1, & \text{ha }m_f<0.1; \\ m_f, & \text{ha }m_f>10; \\ 1+m_f+\sqrt{m_f}, & \text{egyébként}; \end{array} \right. \)
és fm a szinuszos modulálójel frekvenciája.

11.2.1. FM jelek demodulálása

Az FM jelek demodulálására olyan áramkörre van szükség, amelynek kimenetén a bemenetre adott jel pillanatnyi frekvenciájával arányos feszültség jelenik meg. Az ideális FM demodulátor karakterisztikáját a 11.7. ábra mutatja. Azokat az áramköröket, amelyeknek ilyen a jelleggörbéjük, általában frekvenciadiszkriminátoroknak nevezzük. Adjunk a diszkriminátor bemenetére egy általános FM jelet (φ = 0):
sFM(t) = \( U_v\cdot\cos\big(\omega_v\cdot t+2\pi\cdot k_\text{FM}\cdot\int\limits_0^ts_m(\sigma)\ d\sigma)\big) \) ,

akkor az ideális frekvenciadiszkriminátor kimenetén a demodulált jel
sd(t) = kdiszkr·2π·fp = kdiszkr·2π·[fv + kFM·sm(t)]

lesz, mivel a pillanatnyi frekvenciát a koszinuszfüggvény argumentumának, Θ(t)-nek az idő szerinti deriváltja adja.

11.7. ábra. Ideális FM demodulátor karakterisztikája

Az ideális diszkriminátorkarakterisztikát jól közelíti egy olyan összeállítás, ahol az FM jelet egy differenciáló-áramkörre vezetjük, majd az így kapott jelet burkolódemodulátorral demoduláljuk. Ha ugyanis az FM jelet idő szerint differenciáljuk, akkor

\( \dfrac{d}{dt}\big(s_\text{FM}(t)\big) = U_v\cdot2\pi\cdot\big(f_v+k_\text{FM}\cdot s_m(t)\big)\cdot\sin\big(2\pi\cdot\big(f_v\cdot t+k_\text{FM}\cdot\int\limits_0^ts_m(\sigma)\ d\sigma\big)\big) \)

adódik, ami nem más, mint egy olyan szinuszos FM jel, amelynek amplitúdója éppen a demodulálandó sm(t)-vel arányosan változik. Ha tehát ezt a – lényegében egyidejűleg FM-AM – jelet burkolódetektorra vezetjük, akkor az amplitúdóval arányos feszültséget, tehát az eredeti modulálójelet fogja szolgáltatni a kimenetén.

Zajos jel esetében a 11.1. ábra szerinti rendszerben a demodulátor bemenetére jutó jel–zaj-viszonyt az alábbi módon határozhatjuk meg:

\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P^*_{zaj}}\Bigg)_{be} = \dfrac{\dfrac{U_v^2}2}{f_\text{max}\cdot N_0} = \dfrac{U_v^2}{2\cdot f_\text{max}\cdot N_0} \) .

A demodulátor kimenetén kis zajszintek esetében a jel–zaj-viszonyt a következőképpen számolhatjuk. Zajmentes esetben kdiszkr = 1 feltételezésével a hasznos jel teljesítménye:
\( P_{jel_{ki}} = (2\pi)^2\cdot k_{FM}^2\cdot M\{s_m^2(t)\} \) .

Tudjuk ezenkívül, hogy az Uv amplitúdójú modulált jelhez sávhatárolt fehér Gauss-zaj adódik. Ennek a zajnak a szinuszos alapsávi komponense, (n*s(t))
\( \varepsilon(t) = \dfrac{n_s^*(t)}{U_v} \) ;   ha |ε(t)| ≪ 1

nagyságú "fáziszajt" okoz. Ezt a "fázist" úgy határozzuk meg, hogy Uv amplitúdójú modulálatlan vivőt feltételezve kiszámoljuk azt, hogy az n*(t) kifejezésében adott zaj milyen mértékű fázisváltozást okoz a jelben. E "fáziszaj" deriváltja adódik a hasznos jelhez, hiszen ez lesz a pillanatnyi "frekvenciazaj":
\( \dfrac{d}{dt}\Big(\varepsilon(t)\Big) = \dfrac{1}{U_v}\cdot\dfrac{d}{dt}\Big(n_s^*(t)\Big) \) .

Az fmax frekvenciasávba eső teljes alapsávi zajteljesítményt a

\( P_{zaj_{ki}} = \dfrac{1}{U_v^2}\cdot{\LARGE\int}\limits_{-\omega_\text{max}}^{\omega_\text{max}}\dfrac{N_0}{2\pi}\cdot\omega^2\ d\omega = \dfrac{N_0}{2\pi}\cdot\dfrac{2}{U_v^2}\cdot\dfrac{\omega_\text{max}^3}3 = (2\pi)^2\cdot\dfrac{2}{3\cdot U_v^2}\cdot N_0\cdot f_\text{max}^3 \) .

kifejezés adja, amiből a kimeneti jel–zaj-viszonyra a
\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P_{zaj}}\Bigg)_{ki} = \dfrac{(2\pi)^2\cdot k_\text{FM}^2\cdot M\{s_m^2(t)\}}{(2\pi)^2\cdot\dfrac{2}{3\cdot U_v^2}\cdot N_0\cdot f_\text{max}^3} = 3\cdot\dfrac{k_\text{FM}^2\cdot M\{s_m^2(t)\}}{f_\text{max}^2}\cdot\dfrac{U_v^2}{2\cdot f_\text{max}\cdot N_0} \) ,

kifejezés adódik.

Ebből pedig látszik, hogy a demodulátor kimenetén lévő jel–zaj-viszony:

\( \Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P_{zaj}}\Bigg)_{ki} = 3\cdot\Bigg(\dfrac{P_{jel}}{P^*_{zaj}}\Bigg)_{be}\cdot\dfrac{k_\text{FM}^2\cdot M\{s_m^2(t)\}}{f_\text{max}^2} \) ,

ahol \( k_\text{FM}^2\cdot M\{s_m^2(t)\} \) az effektív frekvencialöket négyzete. Tehát az FM rendszerek minősége a löket növelésével, kis zajterhelésnél, azonos rádiófrekvenciás teljesítményt feltételezve javul.


Ellenőrző kérdések

  1. Ismertesse az analóg modulációs rendszerek általános felépítését, definiálja az amplitúdó- és a szögmodulációk fogalmát!
  2. Rajzolja fel az AM–DSB, az AM–DSB/SC és az AM–SSB/SC jelek vektorábráját, időfüggvényét és spektrumát szinuszos moduláció esetén!
  3. Ismertesse a referencia-zajteljesítmény fogalmát!
  4. Határozza meg az AM–DSB modulációs rendszer kimeneti jel–zaj-viszonyát N0 egyoldalas teljesítménysűrűségű Gauss-zajos csatornában!
  5. Ismertesse a frekvencia- és fázislöket fogalmát, valamint az FM és PM rendszerekben alkalmazott modulációs tényező definícióját!
  6. Ismertesse a szinuszosan modulált FM jel sávszélességének közelítő számítási módját!
  7. Határozza meg az FM modulációs rendszer kimeneti jel–zaj-viszonyát N0 egyoldalas teljesítménysűrűségű Gauss-zajos csatornában!

Rövidítések

AM Amplitude Modulation amplitúdómoduláció
DSB Double Side Band kétoldalsávos
SSB Single Side Band egyoldalsávos
SC Suppressed Carrier elnyomott vivőjű
FM Frequency Modulation frekvenciamoduláció
PM Phase Modulation fázismoduláció