15. FORGALOMELMÉLET

A távközlési forgalom elméletét a dán A. K. Erlang alapozta meg, 1909 és 1928 között megjelent műveiben. A távközlési forgalomelmélet a tömegkiszolgálás elméletének távközlési rendszerekre való alkalmazása. A gyakorlati esetekre is alkalmazható forgalomelmélet a statisztikai egyensúly feltételezésén alapul.

A távbeszélőrendszerben – gazdaságossági megfontolások miatt – a hívásigények kiszolgálására korlátozott számú erőforrást (kapcsolóeszközt, átviteli csatornát, stb.) használnak. A hívások a közös erőforrásból foglalnak le kiszolgálóegységeket az igény kielégítéséig. Ez azzal jár, hogy a rendszer képtelen az igény szerinti hívásfelépítésre, ha az adott időpontban minden elérhető kiszolgálóegység foglalt. A jelenséget a szakirodalomban torlódásnak nevezik, amely bizonyos mértéken felül kényelmetlenséget idézhet elő. Ez a kényelmetlenség hatással van a szolgálat minőségére, amelyet a szolgáltatási szinttel (GOS – grade of service) jellemeznek. A forgalmi méretezés feladata gondoskodni a forgalmat lebonyolító eszközök elégséges mennyiségéről és azok elérhető legjobb kihasználásáról.

15.1. Fogalmak, definíciók

Ebben a szakaszban a tárgyalás megkönnyítése érdekében előrebocsátunk néhány fogalmat és definíciót:

15.1.1. A távbeszélő-forgalom matematikai modellje

A modell három jellemző vonása: a bemeneti folyamat, a kiszolgálás mechanizmusa és a kiszolgálás szabályai.

A bemeneti folyamatot az egymás után érkező hívások érkezési időpontjai közt eltelt időtartam eloszlásával adják meg.

A kiszolgálási mechanizmust a kiszolgálóegységek száma, az igények kiszolgálási (tartási) idejének eloszlása és a kiszolgálóegységek elérési módja határozza meg.

A kiszolgálási szabályzat a torlódó igényekről rendelkezik. A torlódó igények veszteséges rendszerben azonnal eltűnnek a rendszerből, várakozásos rendszerben várakoznak a kiszolgálásra, és ehhez pl. érkezési sorrendben jutnak hozzá.

Kétféle torlódási fogalom használatos. Időtorlódás az időnek az a hányada, amikor az elérhető összes kiszolgáló egyidejűleg foglalt (de nem biztos, hogy ilyenkor van is hívás!). Hívástorlódás a hívások azon hányada, amely a – kiszolgálók foglaltsága miatt – visszautasítással találkozott (veszteséges rendszer) vagy várakozásra kényszerült (várakozásos rendszer).

A különböző esetek szokásos közös feltételezései:

 1. Statisztikai egyensúly.
 2. Az egyes forgalomforrások működése független a többi forrás állapotától.
 3. Az egymást követő hívások között eltelt idő (érkezési idő) negatív exponenciális eloszlású.
 4. Az egyes lefoglalások időtartama (tartásidő) független a többi lefoglalástól.
 5. Az egyes lefoglalások időtartama negatív exponenciális eloszlású.
 6. Determinisztikus szabályok érvényesek arra vonatkozóan, hogy mi történik a sikertelen hívásokkal.

Jellemezzük először a bemeneti folyamatot!

A forgalmat úgy tekintjük, hogy azt egyedi források állítják elő, amik egyidejűleg csak egy hívást tudnak kezdeményezni. A források száma lehet véges vagy végtelen, az általuk előállított forgalom azonban mindig véges!

Az érkezési idők eloszlása negatív exponenciális, 1/λ átlagértékkel:

\( F_\text{érk}(t) = 1 - e^{-\lambda t} \) .

Egy tetszőleges időponttól a hívások beérkezéséig eltelt idők eloszlása ugyanazt az exponenciális eloszlást követi, mint a hívások közötti idők eloszlása, és az időpont megválasztásától független (emlékezésmentes). A beérkező hívások számát Poisson-eloszlás írja le.

A tartásidők eloszlása negatív exponenciális \( \hat{h} \) átlagértékkel:

\( F_\text{tart}(t) = 1 - e^{-t/\hat{h}} \) .

i számú, exponenciális tartásidő-eloszlású, egymástól független lefoglalás esetében a befejeződés gyakorisága t idő alatt:

\( \mu_i(t) = i\cdot t/\hat{h} \) .

A keletkezés gyakoriságát a szabad forgalomforrások hívásintenzitásából (λ') számíthatjuk:

 • a változó hívásintenzitás (Bernoulli, Engset) esetében: λi = (Si)·λ'
 • az állandó hívásintenzitás (Poisson, Erlang) esetében: λ = λi
  ahol i a foglalt forgalomforrások száma; S a forgalomforrások száma; λi a hívásintenzitás (keletkezés gyakorisága) i foglaltság esetén.

  A kiszolgálási mechanizmus lényeges eleme a kiszolgálók elérésének (csoportosításának) módja, amely lehet:

  1. Teljes elérhetőségű csoport: amikor is mindegyik bemenet elérheti bármelyik kimenetet, és egy szabad kimenet egy adott bemenetről mindig elérhető, függetlenül attól, hogy milyen foglaltság van a bemenetek és a kimenetek között (15.1. ábra). Az (a) ábra szerint a be- és kimenetek összekapcsolását a vízszintesek és függőlegesek kereszteződésénél elhelyezett kapcsolóelemek (keresztpontok) végzik. Az ábrázolási mód után az elrendezést kapcsolómátrixnak nevezik. A forgalmi viselkedés elemzésére a (c) ábra modelljét használják, amelynél az összetartozó be- és kimeneteket ábrázoló kis köröket egy egyenes (iránya tetszőleges lehet) mentén helyezik el. A teljes elérhetőségű kapcsolómátrix leggyakrabban használt ábrázolási módját a (b) ábra mutatja.

   15.1. ábra. A teljes elérhetőségű csoport ábrázolási módjai

  2. Korlátozott elérhetőségű vagy más néven lépcsőzött csoport, amelyet a térosztásos kapcsolóközpontokban az áramkörök teljesítményének növelésére használtak. A korlátozott elérhetőség azt jelenti, hogy egy adott forgalomforrás az N nagyságú kiszolgálónyalábnak csak meghatározott k egyedét érheti el (k < N).
  3. Linkrendszer: a be- és kimenet közötti kapcsolat két vagy több, egymás után kapcsolt, kis keresztpontszámú, teljes elérhetőségű kapcsolómátrix révén valósul meg (15.2. ábra). A linkrendszer "keresztpont-takarékos" kapcsolás, alkalmazása a nemesfém érintkezőjű crossbar rendszerekben kezdődött el.

   15.2. ábra. A kétfokozatú linkkapcsolás ábrázolási módjai

  15.2. Veszteséges rendszerek

  A statisztikai egyensúly elve a forgalmas órára alkalmazható, mert a vizsgált időtartamban a forgalom sem nem növekszik, sem nem csökken, hanem átlagértéke körül ingadozik. Ez csak akkor lehetséges, ha a rendszerben ugyanolyan gyakran fordul elő az (i−1) foglaltsági állapotból az i állapotba való átlépés, mint a fordítottja.

  15.2.1. Teljes elérhetőségű csoport

  Jelölje Pi annak valószínűségét, hogy N kiszolgáló közül egyidejűleg i számú foglalt (i = 0, 1, …, N). Pi egyben az időnek az a hányada, ameddig az i számú egyidejű foglaltság fennáll. A rendszernek ebben az i állapotában az időegység alatt keletkező hívások gyakoriságát λi, a megszűnések gyakoriságát pedig μi jelöli. A statisztikai egyensúly elvét alkalmazva írható, hogy
  \( P_{i+1}\cdot\mu_{i+1} = P_i\cdot\lambda_i \) ,

  amiből
  \( P_{i+1} = P_i\cdot\dfrac{\lambda_i}{\mu_{i+1}} \)

  (veszteséges rendszerben λN = 0!).

  15.2.1.1. Erlang típusú (konstans hívásintenzitású) rendszerek

  Konstans hívásintenzitás (S ≫ N) esetén \( \lambda_i = \lambda \), valamint \( \mu_{i+1} = (i+1)/\hat{h} \), és \( \lambda\cdot\hat{h} = A \) helyettesítéssel adódik:
  \( P_{i+1} = P_i\cdot\dfrac{A}{i+1} \) ,

  i = 0-tól alkalmazott rekurzióval és a teljes eseménysor felhasználásával:
  \( P_i = \dfrac{\dfrac{A^i}{i!}}{\sum\limits_{j=0}^N\dfrac{A^j}{j!}} \) .

  Az időtorlódás definíciója (veszteséges és várakozásos rendszerekben egyaránt):

  \( E = \sum\limits_{i\ge N}P_i \) ,

  amiből az Erlang típusú rendszerek időtorlódása (E=PN):
  \( E_N(A) = \dfrac{\dfrac{A^N}{N!}}{1+A+\dfrac{A^2}{2!}+...+\dfrac{A^N}{N!}} \) .

  A hívástorlódás (B) definíciója (veszteséges és várakozásos rendszerekben egyaránt):

  \( B_N = \dfrac{\sum\limits_{i\ge N}^S \lambda_i\cdot P_i}{\sum\limits_{i\ge 0}^S \lambda_i\cdot P_i} \) .

  Alkalmazva a λi = λ helyettesítést, kapjuk, hogy
  BN(A) = PN(A) = EN(A) ,

  amit Erlang első vagy B-formulájának is szoktak nevezni. Erlang B-formulájának gyors kiértékelésére táblázatokat vagy diagramokat (15.3. ábra) készítenek. Megszokott ábrázolási mód, hogy a veszteség szerepel paraméterként, de bármelyik változó lehet paraméter.

  15.3. ábra. Az Erlang-összefüggés ábrázolása

  A lebonyolított forgalom,

  \( Y = \sum\limits_{i=1}^N i\cdot P_i \)

  összefüggésébe helyettesítve kapjuk, hogy
  Y = A·[1−EN(A)] .

  A kiszolgálók véletlenszerű lefoglalása esetén az átlagos kihasználtságuk

  \( a = \dfrac{A}N\cdot[1-E_N(A)] \) ,

  sorrendi lefoglalásnál az i-edik kiszolgáló kihasználtsága:
  ai = A·[Ei−1(A) − Ei(A)] .

  15.2.1.2. Változó hívásintenzitású rendszerek

  15.2.2. Linkrendszerek

  15.3. Várakozásos rendszerek

  A várakozásos rendszereket a várakozás valószínűsége mellett az átlagos várakozási idő, az adott időnél hosszabb ideig való várakozás valószínűsége, a várakozó sor várható hossza is jellemzi. A jellemzők meghatározására egzakt megoldás csak negatív exponenciális eloszlású kiszolgálási időknél, ill. egyetlen kiszolgálót tartalmazó, konstans tartásidejű rendszernél van.

  Az elemzést csak az ún. Erlang típusú (konstans hívásintenzitású) rendszerre végezzük el. A korábbiakban tett feltételeket a következőkkel egészítjük ki:

  A várakozásos rendszer analízisét szintén a statisztikai egyensúly elvére alapozzuk, azzal az eltéréssel, hogy a rendszer lehetséges állapotai nem végződnek N-nél, hanem az N kiszolgáló egyidejű foglaltsága esetén a rendszerben j számú várakozó is lehet (j = 0, 1, …, ∞).

  A statisztikai egyensúly elvét kifejező egyenletünkben a növekedési ráta i > N esetében is létezik (λ), a csökkenési ráta (μ) i ≥ N esetén mindig (N/\( \hat{h} \)), mivel feltételezésünk szerint csak kiszolgálás alatti hívás távozik a rendszerből. Ennélfogva:

  \( P_{i+1} = \left\{ \begin{array}{ll} P_i\cdot\dfrac{A}{i+1}, & \text{ha }i\le N-1, \\ P_i\cdot\dfrac{A}N, & \text{ha }i>N-1; \end{array} \right. \)

  az ismert rekurziót és a teljes esemény feltételt alkalmazva:
  \( P_i = \left\{ \begin{array}{ll} \dfrac{\dfrac{A^i}{i!}}{\sum\limits_{j=0}^{N-1}\dfrac{A^j}{j!}+\dfrac{A^N}{N!}\cdot\dfrac{N}{N-A}}, & \text{ha }i\le N-1, \\ \dfrac{\dfrac{A^N}{N!}\cdot\bigg(\dfrac{A}N\bigg)^{i-N}}{\sum\limits_{j=0}^{N-1}\dfrac{A^j}{j!}+\dfrac{A^N}{N!}\cdot\dfrac{N}{N-A}}, & \text{ha }i>N-1. \end{array} \right. \)

  Az időtorlódást (E) és a hívástorlódást (B) meghatározva azt kapjuk, hogy értékük megegyezik. Ezt nevezik Erlang második vagy D-formulájának, ami a várakozás valószínűségét adja meg:

  \( D_N(A) = \dfrac{\dfrac{A^N}{N!}\cdot\dfrac{N}{N-A}}{\sum\limits_{j=0}^{N-1}\dfrac{A^j}{j!}+\dfrac{A^N}{N!}\cdot\dfrac{N}{N-A}} \) .

  Az Erlang B- és D-formulája közötti összefüggés,

  \( D_N(A) = \dfrac{N\cdot E_N(A)}{N-A\cdot[1-E_N(A)]} \)

  segítségével a B-formula diagramjait a várakozásos rendszer jellemzésére is tudjuk használni.

  A lebonyolított forgalom megegyezik a felajánlott forgalommal (a feltételekből következik): Y = A.

  A várakozási idők eloszlásfüggvénye (a levezetés mellőzésével):

  \( F_v(t) = D_N(A)\cdot e^{-(N-A)\cdot t/\hat{h}} \) .

  Ha egy hívás ténylegesen várakozni kényszerül, akkor annak valószínűsége, hogy adott időt meghaladó ideig kényszerül várakozni:

  \( F_\text{vár}(t) = e^{-(N-A)\cdot t/\hat{h}} \) .

  A várakozási idők várható értéke az összes hívásra:
  \( \tau_v = \dfrac{\hat{h}}{N-A} \cdot D_N(A) \) .

  A várakozási idők várható értéke a várakozó hívásokra:
  \( \tau_{v,\text{vár}} = \dfrac{\hat{h}}{N-A} \) .

  A várakozó sor várható hossza:
  \( (q) = \dfrac{A}{N-A} \cdot D_N(A) \) .

  A h állandó tartásidővel jellemezhető rendszereknél N = 1 esetére van pontos megoldás. Az értékek az exponenciális tartásidő esetében kapott értékek fele:

  \( \tau_v = \dfrac{h}2\cdot\dfrac{a}{1-a} \) ;

  \( \tau_{v,\text{vár}} = \dfrac{h}2\cdot\dfrac{1}{1-a} \) ,

  ahol a = felajánlott forgalom = átvitt forgalom < 1.


  Ellenőrző kérdések

  1. Mi a távközlési forgalmi tervezés célja?
  2. Mi az időtorlódás és a hívástorlódás definíciója?
  3. Mit fejez ki a statisztikai egyensúly elve és hol alkalmazzák?
  4. Melyek a linkrendszerek jellemzői?
  5. Melyek a várakozásos rendszerek jellemzésére használt paraméterek?