BME-TTT, -TMIT 1998-2007
 

Híradástechnika

 

Elektronikus feladattár

A feladatok numerikus eredményei a kérdések mögött találhatóak, háttérszínnel szedve!
Az "(OP)" jelű feladatok megoldása - egyelőre - ellenőrizetlen.

Tartalomjegyzék


Jelek, véletlen folyamatok leírása(Dátum?, ZH?)
Adott a ξ(t) = A·t + B·t² sztochasztikus folyamat, ahol A és B két független valószínűségi változó zérus várható értékkel és σ szórással. Döntse el, hogy a folyamat stacionárius-e (tágabb értelemben) vagy sem! (10 pont) nem(Dátum?, ZH?)
Adott a ξ(t) = A·cos(Ωt) + B·sin(Ωt) sztochasztikus folyamat, ahol A és B két független, zérus várható értékű és egységnyi szórású valószínűségi változó. Milyen sűrűséggel lehet a folyamatból mintákat venni úgy, hogy a minták korrelálatlanok legyenek? (10 pont) π/(2Ω) + k·π/Ω, kÎZ(Dátum?, ZH?)
Egy ξ(t) gyengén stacionárius sztochasztikus folyamat (melynek ismert az Rξ(τ) autokorrelációs függvénye és az mξ várható értéke) és egy véletlen fázisú koszinuszos jel szorzatát jelöljük η(t) folyamatként! Így tehát ηt = ξt · cos(2·π·f·t+φ), ahol f konstans, φ pedig egy [0,2·π) fölött egyenletes eloszlású, ξt-től független valószínűségi változó.(Dátum?, ZH?)
A széles sávban állandó, s0 spektrális sűrűségű jelet egy elsőfokú aluláteresztő szűrővel szűrjük, és mérjük a keletkező jel teljesítményét. A szűrő átviteli függvénye: 1 / (1 + j·f/f0).(Dátum?, ZH?)
Egy stacionárius jel spektrális sűrűségfüggvénye s(f) = { ˝f˝ < 2·B ? s0 · (1 - ˝f˝ / (2·B)) : 0 }.(Dátum?, ZH?)
Egy egyenáramú tápegységet 1 kΩ értékű ellenállással zárunk le. Az ellenálláson mérhető feszültség időfüggvényét a ξ sztochasztikus folyamattal modellezzük. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ellenálláson eső feszültség értéke 0.5 valószínűséggel +5 V, illetve ugyanekkora valószínűséggel -5 V.(Dátum?, ZH?)
A széles sávban állandó, N0 spektrális sűrűségű jelet a H(f) = { ˝f˝ < B ? 2 · j · sin(π·f/B) : 0 } átviteli függvényű szűrővel szűrjük.(Dátum?, ZH?)
A ξt, t Î (-∞,∞) gyengén stacionárius, nulla várható értékű Gauss folyamat spektrális sűrűségfüggvénye s(f) = { -π/2 ≤ f ≤ π/2 ? 1 : 0 }, ahol f az f0 = 1 kHz-re normált frekvencia.(Dátum?, ZH?)
Határozza meg a ξ(t) fehérzaj folyamat szűrése nyomán létrejövő η(t) folyamat átlagteljesítményét!
sξ(f) = N0 és H(f) = { -π/2 ≤ f ≤ π/2 ? cos(f) : 0 }. N0 · π / 2(Dátum?, ZH?)
A ξ valós folyamat 2 V²/kHz spektrális sűrűségű fehér zajból keletkezik 1 kHz határfrekvenciájú aluláteresztő szűréssel.(Dátum?, ZH?)
A széles sávban állandó, N0 spektrális sűrűségű jelet (zajt) elsőfokú, f0 határfrekvenciájú aluláteresztő szűrővel szűrjük. A szűrő "egyenáramú" alaperősítése 1.


Zaj

k = 1.38 · 10-23 W·s/K

(1999.06.09, V)
Mennyivel rontja le egy antenna és a hozzá tartozó előerősítő eredő zajhőmérsékletét a közéjük iktatott 4 méter hosszúságú kábel, ha a kábel csillapítása méterenként 0.5 dB, az előerősítő zajtényezője 0.3 dB, az antenna zajhőmérséklete pedig 25 K?
(A kábel és az előerősítő 290 K-en üzemel.) 6.97 dB-lel(1999.11.04, ZH)
Ha az antenna és a vevőkészülék közé egy 0.9 dB csillapítású, szobahőmérsékletű levezető kábelt iktatunk, a vevő kimenetén a jel-zaj viszony a felére csökken.(1999.12.10, PZH)
Egy 300 kHz sávszélességű erősítő teljesítményerősítése az átviteli sávban 7 dB, zajtényzője pedig 2.5.(2000.01.04, V)
Ha az antenna és a vevőkészülék közé egy L csillapítású, szobahőmérsékletű levezető kábelt iktatunk, a vevő kimenetén a jel-zaj viszony megváltozik. Vezesse le az eredő jel-zaj viszony képletét! Az antenna-látta háttér zajhőmérséklete TA, a szobahőmérséklet T0, a vevő zajtényezője F, csillapítás nélkül a jel-zaj viszony ρ. (18 pont) ρ · (TA+T0·(F-1)) / (TA+T0·(LF-1))(2000.01.18, V)
Egy 13 K zajhőmérsékletű antenna 3 dB csillapítású, szobahőmérsékletű kábellel csatlakozik egy erősítőhöz. Az antenna által vett (hasznos) jel teljesítménye 1 nW, az erősítő sávszélessége 20 MHz. Az erősítő zajtényezője 1 dB.(Dátum?, ZH?)
Két, G = 4 teljesítményerősítésű, F = 3 zajtényezőjű, 20 MHz sávszélességű erősítőt láncba kapcsolunk. Az első erősítő bementére kerülő jel zajhőmérséklete 300 K.(Dátum?, ZH?)
Az antenna egy 3 dB csillapítású, szobahőmérsékletű kábellel csatlakozik az 1 dB zajtényezőjű erősítőhöz, amelynek kimenetén a jel-zaj viszony 39 dB. Az antenna kimenetén a hasznos jel teljesítménye 2 nW, sávszélessége 20 MHz.(Dátum?, ZH?)
A T hőmérsékletű, R ellenállású ellenállás termelte termikus zajt a zajmentes ellenállással sorba kapcsolódó, ξ forrásfeszültségű feszültséggenerátorral modellezzük. ξ egy stacionárius, szélessávú, sztochasztikus folyamat, amelynek spektrális sűrűsége sξ(f) = 2·k·T·R.(Dátum?, ZH?)
Vezesse le az L csillapítású, T hőmérsékletű disszipatív kétkapu zajtényezőjére tanult összefüggést! (12 pont)(Dátum?, ZH?)(Dátum?, ZH?)
Egy antenna zajhőmérséklete 40 K. Az antenna (szobahőmérsékletű) levezető kábelének a hullámellenállása 50 Ω, csillapítása 2 dB.(Dátum?, ZH?)
A 40 K zajhőmérsékletű antenna 0.5 dB csillapítású, szobahőmérsékletű kábellel csatlakozik a 0.5 dB zajtényezőjű, 12 dB erősítésű erősítőhöz.(Dátum?, ZH?)
n darab, egyenként F zajtényezőjű, G teljesítményerősítésű erősítőt láncba kapcsolunk.


Egy kis szűrés...(1998-, Gy)
Az sξ(f) = { ˝f˝ < B ? A² · s0 · (1 - ˝f˝ / B) : 0 } jelhez sν(f) = s0 szélessávú fehér zaj adódik, ami hatását szűréssel próbáljuk csökkenteni.


Kábel, optika(1999.01.19.)
Félvezető lézeradó intenzitásmodulált jelét négy egyforma elektromos vevőkimenetté szeretnénk alakítani. A lézeradó modulált optikai teljesítményének effektív értéke 1 mW, a működési hullámhossz 1300 nm, az elektromos lezárások 50 ohm-osak.A lézer fényjelét egy 0.8 mA/mW konverziós tényezőjű fotovevővel alakítjuk elektromos jellé, amit (teljesítményosztóval) veszteségmentesen negyedelünk. A fotodióda lezáróellenállásán a ráeső fényteljesítménnyel arányos kimenő áramot szolgáltat.(1997.06.10.) (OP)
Egy SI üvegszálban az (kör)frekvencián az alapmóduson kívül 88 módus terjed. E frekvencia környezetében az i-edik módus (i=0,1..,88) terjedésének fázistényezőjét (1 km hosszú szakasz fázisforgatását) közelítően a b(w) = (1 + i * 10-5) *w * n1 / c + bi összefüggés adja meg, ahol a szál törésmutatója n1=1,5.


(1997.06.24.) (OP)
Egy kábelérpár csillapítása 20kHz frekvencián 1 dB/km, míg 40 kHz-n 1.3 dB/km.


Mintavételezés, kvantálás, (predikciós) tömörítési technikák(1996.11.29, PZH)
Egy (-4V, 4V) intervallumba eső jelet egyenletesen kvantálunk. A kvantálási szintek milyen hosszúságú bitsorozatban való ábrázolására van szükség, ha legalább 100-as jel/zaj viszonyt akarunk elérni? 4 bit(1999.11.04, ZH)
Egy valós értékű, stacionárius jel (egy 50 Ohm-os ellenálláson mért feszültség) spektrális sűrűségfüggvénye (a pozitív frekvenciák tartományában) általában zérus, kivéve a 0-3 kHz és a 7-8 kHz sávot, ahol értéke ugyanaz az állandó.(1999.11.04, ZH)
Egy jel két megelőző mintán alapuló, (négyzetes középben) legjobb előrejelzése: x'k = xk-1 - 0.8 · xk-2. Tekintsük azt a rekurzív kódolót, amelyben az e szabálynak megfelelő másodfokú prediktort alkalmazzák! A kódolóban a kvantáló a legközelebbi egész számra kerekít.(1999.12.10, PZH)
Adott a ξk diszkrét stacionárius sztochasztikus folyamat, melynek autokorrelációs függvénye: Rξ(n) = 1 / (1+n²).
Az (A)   ξ'k = 0.4 · ξk-1 + 0.1 · ξk-2   vagy a (B)  ξ'k = 0.4 · ξk-1 - 0.05 · ξk-3   prediktor alkalmazása kecsegtet kisebb négyzetes középhibával erre a folyamatra? (18 pont) ε²B - ε²A = -0.0055, tehát az utóbbi.(1999.12.10, PZH)
A gyengén stacionárius x(t) jelet fs frekvenciával mintavételezzük, A/D átalakítóval digitalizáljuk, hibamentes digitális csatornán továbbítjuk, majd D/A átalakító és simító szűrő segítségével az y(t) analóg jellé alakítjuk. Az x(t) jel spektrális sűrűségfüggvénye   6·s0·(1-˝f˝/(12B)),   ha   8B < ˝f˝ < 10B,   egyébként zérus. A simító szűrő ideális aluláteresztő, határfrekvenciája:   fs/2.(2000.01.04, V)
Adott a ξk diszkrét stacionárius sztochasztikus folyamat, melynek autokorrelációs függvénye: Rξ(n) = 1 / (1+n²).(2000.01.18, V)
Adott a ξ sávkorlátolt fehér zaj (a sávkorlát B=10 kHz). Ezt a jelet T=0.2 msec mintavételi idővel mintavételezzük.(2000.03.30, -)
Rajzolja fel egy f frekvenciájú 20 dBm-es szinuszjel spektrumát fm frekvenciájú mintavételezés után, ha(2000.03.30, -)
Egy FDM csoportjelet (60-108 kHz) közvetlenül digitálissá kell alakítani, és úgy továbbítani.


Forráskódolás(1999.06.30, V)
Egy emlékezetmentes forrás az A, B, C, D, E szimbólumkészletéből 30 ezer szimbólumot bocsát ki másodpercenként. Az A, B, D, E szimbólumok előfordulási gyakorisága rendre 25%, 12.5%, 50% és 6.25%.(1999.12.10, PZH)
Egy emlékezetmentes forrás szimbólumainak valószínűség-eloszlása a következő: { 0.52; 0.21; 0.21; 0.05; 0.01 }. E forrás szimbólumaihoz rendeljük a következő kódot: { 00; 01; 10; 11; 101 }.(1999.12.21, V)
Adott egy B = 4 kHz sávszélességű alapsávi analóg forrás. Alkalmazzuk a Nyquist tételnek megfelelő minimális mintavételi frekvenciát és digitalizáljuk a forrást! A digitalizáló hét diszkrét értékre kerekít: (-3; -2; -1; 0; +1; +2; +3). Ezen értékek előfordulási valószínűsége rendre: (1/16; 1/16; 1/8; 1/2; 1/8; 1/16; 1/16). A digitalizálás után forráskódolást alkalmazunk és az így előálló bináris folyamatot egy adatátviteli csatornára vezetjük.
(1997.12.16.) (OP)
Egy véletlen forrás szimbólumai egy nyolc elemű halmazból veszik fel értékeiket a következő eloszlás szerint: {pi, i = 1, 2, ... 8} = {0.30, 0.25, 0.15, 0.10, 0.08, 0.07, 0.03, 0.02}(1998.11.27.) (OP)
Egy bináris forrás T időközönként, egyenletes eloszlással szolgáltatja kimenetén a forrásszimbólumokat. A forrásszimbólumok függetlenek egymástól. A forrás entrópiája maximális.(1999.01.05.) (OP)
Egy diszkrét emlékezetnélküli véletlen forrás (amelynek aktuális szimbóluma x) a következő forrás abc-vel, illetve forráseloszlással rendelkezik:
x eleme: {a1, a2, a3, a4}
P(x = a1) = 0.5; P(x = a2) = 0.25; P(x = a3) = 0.15; P(x = a4) = 0.1
az egyes forrásszimbólumokhoz rendelt kódszavak pedig a következők:
a1 ® c1=(01); a2 ® c2=(10); a3 ® c3=(011); a4 ®c4=(1011)(1999.04.02.) (OP)
Adott egy forrás, melynek szimbólumkészlete 9 elemű. Az egyes szimbólumok előfordulási valószínűségei következők:
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9
0.22 0.19 0.15 0.12 0.08 0.07 0.07 0.06 0.04
Kódszavaival adott az alkalmazandó C kód:
0001 00001 0100 00000 10 001 0101 011 11(1999.05.07.) (OP)
Egy (szimbólumonként kódolt) forrás legtömörebb bináris kódjában a kódszavak hossza rendre: 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5.(1999.12.10.) (OP)
Az X emlékezetmentes forrás szimbólumai {A, B, C, D, E}, a forrás valószínűség-eloszlása pedig a következő: P(A) = 0.52; P(B) = 0.21; P(C) = 0.21; P(D) = 0.05; P(E) = 0.01.


Csatornák, csatornakódolás(1999.06.09, V)
Egy bináris, lineáris kód generátormátrixa G = { {1 0 0 1 1}, {0 1 1 0 1} }.(1999.12.21, V)
Adott a C(5,2) lineáris kód a kódszavaival: { 00000; 01011; 10101; 11110 }.(2000.01.18, V)
Adott egy p = 0.1 hibavalószínűségű, ideális visszajelzőcsatornával ellátott BSC, amelyen N = 106 bit hosszúságú üzenetet kívánunk átvinni.
(1997.12.16.) (OP)
Egy BSC hibavalószínűsége p=0.02. Legalább hányszorosára kell az eredetileg 1000 bites üzenetek hosszát megnövelni, hogy azok a vételi oldalon tetszőlegesen kis hibavalószínűséggel legyenek dekódolhatóak? 2474(1998.02.03.) (OP)
Egy p=0.3 hibavalószínűségű C bináris szimmetrikus csatornán keresztül a H(F)=0.2 entrópiájú F bináris (memóriátlan) forrás továbbít üzeneteket. Az üzenetek biztonságos továbbítása érdekében az egyes forrásszimbólumokat 5-5 csatornaszimbólummal jelenítjük meg (0 => 00000, 1 => 11111), majd a vétel során többségi alapon hozunk döntést.(1998.11.02.) (OP)
Egy p=0.1 hibavalószínűségű BSC-n az átküldendő biteket ötször ismételve próbáljuk javítani az összeköttetés minőségét. A vevő úgy működik, hogy minden 5 bites blokkban megnézi, a nullák vagy az egyesek száma nagyobb-e, és ennek megfelelően nullát vagy egyet ad a kimenetén.(1998.12.22.) (OP)
Egy lineáris, szisztematikus blokk-kód méretének jellemző adatai n=496 és k=480, a szindróma vektor elemeinek száma tehát 16.(1999.02.02.) (OP)
Egy lineáris, szisztematikus blokk-kódban a paritáselemek száma 16.(1999.06.09.) (OP)
Egy bináris, lineáris kód generátormátrixa: G = [10011; 01101](1999.12.21.) (OP)
Adott a C(5,2) lineáris kód a kódszavaival: c0=00000 c1=01011 c2=10101 c3=11110.(2000.01.18.) (OP)
Adott egy p=0.1 hibavalószínűségű, ideális visszajelzőcsatornával ellátott BSC, amelyen N = 106 bit hosszúságú üzenetet kívánunk átvinni.


Modulációk (AM, PM, FM)(1999.06.30, V)
Rádiócsatornán B sávszélességű jelet szeretnénk továbbítani. Határozza meg, milyen sávszélességet foglal el a modulált jel, ha a moduláció …(1999.06.30, V)
FM elvű rádióadónk bemenetére fm frekvenciájú szinuszjel jut. Határozza meg, milyen gyakorlati sávszélességet foglal el a modulált jel a rádiócsatornában, ha a moduláció során alkalmazott frekvencialöketet …(1999.12.21, V)
Adott egy üzenet-folyamat spektrális sűrűségfüggvénye (felrajzolva a táblára).(2000.01.18, V)
Adott egy moduláló jel spektrális sűrűségfüggvénye (felrajzolva a táblára). A jel várható értéke zérus.(2000.05.25, V)
Határozzuk meg az s(t) jel F-re vonatkoztatott modulációs- és/vagy kvadratúra-felbontását! Az is elegendő, ha meghatározzuk az F vivőfrekvenciájú kvadratúrademodulátor kimenő jeleit.(2002.01.25, V)
Egy AM-DSB modulátor bemenő (moduláló) jele sm(t), kimenő (modulált) jele sAM(t).
sm(t) = 2 · cos(2·π·f1·t) + cos(2·π·f2·t+Φ); sAM(t) = (4 + sm(t)) · cos(2·π·fv·t); f1 = 1 kHz, fv = 2 MHz.(2002.05.24, V)
Bizonyítsuk be, hogy AM-DSB jel és 90°-kal eltolt fázisú vivő összegzésével szögmodulált jel állítható elő! Milyen szempontból előnyös ez az előállítás? Milyen fogyatékosságai vannak az így előállított szögmodulált jelnek, s hogyan lehet e kellemetlenségeket kiküszöbölni? (20 pont)(2003.05.07, V)
Egy 540 kHz frekvenciájú vivőt 20 kHz-es koszinusszal modulálunk. Adjuk meg analitikusan (és rajzoljuk is fel!) a modulált jel időfüggvényét és a modulált jel spektrális összetevőit 60%-os modulációs mélységű AM-DSB, AM-DSB/SC és AM-SSB modulációs eljárások esetén! (4-4 pont)(2003.05.07, ZH)
Egy szögmodulációt végző modulátor szinuszos moduláló jelét (a jel amplitúdóját) a kétszeresére növeljük.(2003.05.16, PZH)
Az sm(t) hangfrekvenciás, B sávszélességű, zérus várhatóértékű, "kisamplitúdójú" (pl.: max|sm(t)|≤0.1) jelből kétféle modulált jelet állítunk elő: sA(t)=sm(t)·sin(2·π·F·t)-sin(2·π·F·t) és sB(t)=sm(t)·sin(2·π·F·t)-cos(2·π·F·t).(2003.05.16, PZH)
Egy fázis- és egy frekvenciamodulátor szinuszos moduláló jelének frekvenciáját a négyszeresére növeljük, amplitúdóját változatlanul hagyjuk.(2003.05.16, PZH)
Villamos alaplabor mérés céljára 51 kHz vivőfrekvenciájú felső oldalsávi AM-SSB/USB jelet kell előállítanunk. A moduláló jel egy olyan hangfelvétel, amelynek a spektruma 300 és 3000 Hz között tartalmaz spektrális összetevőket. Van több szorzó modulunk, van két (hangolható) szinuszos generátorunk, és van egy sávszűrőnk ami az 51-54 kHz-es sávban átereszt, de sajnos 48 kHz környékén kicsi (mindössze 20 dB) a zárócsillapítása. Pali bácsi lim-lomjai között találtunk egy 12 kHz határfrekvenciájú aluláteresztő szűrőt, amelynek 12.3 kHz-en már 40 dB a csillapítása.(2004.05.20, V)
Egy rádióadó FM jelet állít elő, a modulált jel amplitúdója 20 mV, maximális frekvencialökete pedig 31.4 kHz, ha a moduláló jel 2V csúcsértékű 2 ms periódusidejű szimmetrikus háromszögjel.(2004.12.03, ZH)
Egy modulált jel (sXM) amplitúdója 2 V, vivőfrekvenciája 100 kHz, frekvencialökete 8 kHz. A moduláló jel (sm) 2 V amplitúdójú, 3 kHz frekvenciájú szimmetrikus háromszögjel.
sXM(t) = U0 · cos(2·π·f0·t+Φ+k·sm(t))(2004.12.03, ZH)
Egy modulált jel (sXM) maximális értéke 3 V, vivőfrekvenciája 90 kHz. A moduláló jel (sm) 1 V csúcsértékű, szimmetrikus (egyformán pozitív illetve negatív) jel, spektrális komponensei a 200 Hz - 4 kHz sávba esnek.
sXM(t) = (U0+sm(t)) · cos(2·π·f0·t+Φ)(2005.12.02, ZH)
Egy AM-DSB modulátor bemenő (moduláló) jele sm(t), kimenő (modulált) jele sAM(t).
sm(t) = 2 · cos(2·π·f1·t) + cos(2·π·f2·t+Φ); sAM(t) = (4 + sm(t)) · cos(2·π·fv·t); f1 és f2 bármilyen értékű lehet 0 és 10 kHz között, Φ=π/3, fv = 1 MHz.(2005.12.16, PZH)
Egy modulátor kimenetén a következő jel jelenik meg: sAM(t) = 10 · cos(3000·π·t) + 5 · cos(3200·π·t+Φ) [V], ahol Φ egy valószínűségi változó egyenletes eloszlással [-π,π]-ben, t pedig ezredmásodpercben értendő.(2006.01.18, V)
Adott az sm(t)=5·cos(200·t)+3·cos(250·t) moduláló jel. A modulálatlan vivő amplitúdója Uv = 10 V, körfrekvenciája ωv = 1000 rad/s.
Az AM modulátor kimenetén megjelenő modulált jelet sáváteresztő szűrővel szűrjük, melynek átviteli tartományán (700-1000 rad/s) az átvitel egyenletes és veszteségmentes, valamint ismert, hogy 1150 rad/s felett nincs átvitel. A szűrt jelet erősítjük, az erősítés 6 dB.(2007.01.09, V)
Egy vivőfrekvenciát a 20·cos(500·π·t) koszinuszos jellel amplitúdóban modulálunk. A kapott jel időfüggvénye: sAM(t) = 10 · cos(1000·π·t)+10 · cos(2000·π·t)


Modulációk (PAM)(2001.01.17, V)
Egy PAM rendszerben az adószűrő karakterisztikája Ha(f), a jelzési idő 0.5 ms.
Ha(f) = {2, ha |f| < 800 Hz; 0.1·(1200-|f|)½, ha 800 < |f| < 1200 Hz; és 0, ha |f| ≥ 1200 Hz(2002.05.24, V)
Egy szinkron PAM rendszer vevőjében a k-adik időrésben vett jelminta xk.
xk = 0.1 · dk-1 + 1.1 · dk - 0.15 · dk+1, ahol dk az elemi jel amplitúdója a k-adik időrésben.(2003.05.22, ZH)
Egy négyszintű szinkron PAM jel elemi jelének spektruma a vevő mintavevőjének bemenetén A(f) = {(1-|f/B|)/B, ha |f|<B; egyébként 0}, B = 160 kHz.(2005.01.19, V)
Egy 4 szintű szinkron PAM rendszerben a mintavételezés csúszása miatt a mintavételi időpontokban a következő képlettel írhatók le a vett értékek: yk = -0.12 · dk-1 + 0.9 · dk + 0.12 · dk+1.(2006.12.20, V)
Egy szinkron bináris PAM rendszerben a vevőszűrő kimenetén megjelenő elemi jel időfüggvénye a [0..2T] intervallumban h(t)=h0·(1-|t-T|/T), azon kívül pedig mindig 0. A vevőszűrő kimeneti jeléből a tk=t0+k·t időpillanatokban veszünk mintát, s ezek alapján döntünk az illető időrés tartalmáról.


Antennák(1999.06.09, V)
A 900 MHz-es sávban üzemelő vevőkészülékünk 5 méter magasságban elhelyezett antennával éppen az interferencia zóna határán működik.(1999.06.30, V)
Adott egy rádióösszeköttetés az alábbi paraméterekkel: a két antenna távolsága a méter, az adóantenna magassága 2 · a · 10-4 méter, a vevőantenna magassága ennek fele, hatásos felülete 1 / (4·π) négyzetméter, az alkalmazott frekvencia a · 30 kHz, az adóantenna nyeresége pedig a · 10-2.(1999.11.04, ZH)
Egy sík föld feletti kétutas rádióösszeköttetés adóantennájának magassága 10 m, a szakasztávolság 1 km, az üzemi frekvencia 300 MHz, s az adóantenna nyeresége 5 dB.(2000.01.04, V)
Egy mobil rádiórendszerben a bázisállomás antennájának magassága 50 m, az üzemi frekvencia 900 MHz. A feladatban szereplő ismeretlen adatok legyen olyan értékűek, amelyet jellegzetesnek vél! Ezen adatok megválasztását is értékeljük. (4 pont)(1996.05.03.) (OP)
Milyen magasságban kell elhelyezni azt a vevőantennát, amely a 900 MHz környéki sávban működik, és az adótól 6 km távolságban helyezkedik el? Az adóantenna 100 m magas toronyban van elhelyezve. 5 m


(1996.09.04.) (OP)
A 900 MHz-es sávban, az adótól 5 km távolságban üzemelő vevőkészülékünk antennamagassága tetszőleges határok között állítható. Az antenna magasságát állítgatva, és a vett demodulált jel zajosságát figyelve kell becslést adnia az adóantenna magasságára. Írja le, hogyan oldaná meg ezt a feladatot! Az azonos zajosságú magasságok D különbségére: (2 hT D) / (r l) = 1 összefüggésből számolható


(1997.05.09.) (OP)
A 450 MHz-es sávban működő adótól 3 km távolságban azt tapasztaljuk, hogy a vett jel teljesítménye a vevőantenna magasságának függvényében 5 méterenként periódikusan változik, a 10 és a 90 nW értékhatárok között. Adja meg a jelenség magyarázatát, és becsülje meg az adóantenna magasságát, továbbá a födreflexiós tényező értékét! (1 - G)2 / (1 + G)2 = 9 G = -0,5; hT = 200 m


(1997.12.03.) (OP)
Egy földi, a 900 MHz környéki sávban működő rádióösszeköttetés egyik végpontján fix telepítésű adó (GT = 10 dB), másik végpontján egy mozgó állomás (vevő, GR = 3 dB, hR = 1,66 m) helyezkedik el.


(1998.06.11.) (OP)
Egy sík föld feletti kétutas rádióösszeköttetés adóantennájának magassága 10 m, a szakasztávolság 10 km, az üzemi frekvencia 300 MHz. Az adóteljesítmény 1 W, az adóantenna nyeresége 5 dB. A talajreflexiós tényező értéke -0.7.


(1998.11.02.) (OP)
Egy harmadéves villamosmérnök hallgató a fejébe vette, hogy vevőkészüléket épít, mellyel venni tudja a népszerű egyetemi rádió adását (vivőfrekvenciája f0 = 314 MHz). Az adó a kari kollégium tetején, a 18. emelet padlójának magasságában sugároz. A hallgató a kollégiumtól 6 km távolságban lakik egy többemeletes házban. A kollégium emelet gradiense 3 m/emelet, a hallgató házáé pedig 4 m/emelet.


(1998.11.27.) (OP)
Adott egy mikrohullámú összeköttetés a következő paraméterekkel: az adóteljesítmény 2 W, az adó- és vevőantenna nyeresége 20 dB, a vivőfrekvencia 4 GHz, az adóantenna és az adó közti tápvonal hossza 2 m, a vevőantenna és a vevő közti tápvonal hossza 3 m, a tápvonalak csillapítása 0.9 dB/m, és a vevő érzékenysége 6 mV(eff). Az adó és a vevő 50 W-os hullámimpedanciára illesztett.


(1999.02.02.) (OP)
Egy szabadtéri rádióösszeköttetés adóantennájának nyeresége 5 dB, az adóteljesítmény 0 dBW. Az adóantennát az adóval 10 m hosszúságú, 0.2 dB/m fajlagos csillapítású kábel köti össze. Az üzemi frekvencia 5 GHz. A kábelek, antennák és berendezések illesztetten kapcsolódnak össze.


(1999.06.09.) (OP)
A 900 MHz-es sávban üzemelő vevőkészülékünk 5 m magasságban elhelyezett antennával éppen az interferencia zóna határán működik. Hány dB-lel változik a vett jel teljesítménye, ha az antenna magasságát a felére, illetve a másfélszeresére módosítjuk? -3dB, -3dB


(?) (OP)
Egy kétutas rádióösszeköttetés adó és vevőantennájának nyeresége 5 dB, szakasztávolsága 10 km, az üzemi frekvencia 500 MHz. Az adó és a vevőantenna magassága 30, illetve 10 m.


Tömegkiszolgálás(1999.01.05, V)
Egy tömegkiszolgáló rendszerben (ahol a felhasználók száma jóval nagyobb a kiszolgáló egységek számánál) mérésekkel megállapítottuk, hogy a hívásintenzitás értéke a forgalmas órában 2.48 hívás félpercenként, valamint hogy a másfél percnél hosszabb ideig tartó hívások gyakorisága (előfordulási valószínűsége) 0.6.(1999.02.02, V)
Tanultuk, hogy számos tömegkiszolgálási feladatban hű képet ad a valóságról, ha a kiszolgálandó igények beérkezése közötti időintervallumok hosszát független, exponenciális eloszlású valószínűségi változókkal modellezzük.(1999.06.09, V)
Egy szerver állomáshoz a kliensek a nyilvános telefonhálózaton keresztül csatlakozhatnak. Egy forgalmas órában átlagosan 120 hívás érkezik és egy-egy hívás kiszolgálásának várhatóértéke 20 perc.


Cellás rendszerek(1999.12.21, V)
Hasonlítsa össze a következő két cellás rendszert!
A rendszer: Analóg FM modulált rendszer, a megfelelő hangminőséghez szükséges jel-interferencia arány 20 dB. A rádiócsatornák sávszélessége 30 kHz, és ekkora a csatornaosztás is.
B rendszer: Digitális modulációt, TDMA hozzáférést (8 felhasználó egy vivő-frekvencián) alkalmazó rendszer, a rádiócsatornák sávszélessége 200 kHz. A megfelelő minőséghez szükséges jel-interferencia arány 12 dB.
(Dátum?, ZH?)